اعضای هیات مدیره

 •  

  اسامی اعضای هیات مدیره شرکت جهادنصر همدان به شرح جدول ذیل میباشد:

   

  ردیف عنوان نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی
  1 رئیس هیات مدیره مهدی ریاحی خرم

  کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست

  مدیریت محیط زیست (Ph. D)دکترای تخصصی

  2 عضو هیات مدیره حسین تابیدانی کارشناسی عمران - آب
  3 عضو هیات مدیره جمشید رضایی کارشناسی حسابداری
  4 عضو هیات مدیره مصطفی عسگری کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  5 عضو هیات مدیره سید عبدالحمید بهشتی

  کارشناسی ارشد مهندسی برق