• کارفرما : مهندسین مشاور آساراب

  • مشاور : موسسه جهادنصر

  • درصد پیشرفت : 91%

  • تاریخ شروع : 8 تير 1391

  • محل پروژه : اهواز

آبیاری و زهکشی دشت اراضی اهواز

تست