• کارفرما : مهندسی مشاور فراشار آسیا

  • مشاور : وزارت راه و شهرسازی

  • درصد پیشرفت : 100%

  • تاریخ شروع : 9 ارديبهشت 1389

  • محل پروژه : استان مرکزی

زیرسازی قطعه یک/الف راه آهن تهران-همدان