• کارفرما : مهندسین مشاور آب نیرو

  • مشاور : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

  • درصد پیشرفت : 30%

  • تاریخ شروع : 10 ارديبهشت 1394

  • محل پروژه : استان کرمان

عملیات تکمیلی سد مخزنی قدرونی کرمان